Dnes je Čtvrtek 25. 04. 2024, svátek slaví Marek

OZV č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2011, o místním poplatku ze psů

Obec Bohušice

 

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2011,

 

o místním poplatku ze psů

 

    Zastupitelstvo obce Bohušice se na svém zasedání dne 19.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odstavce 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Bohušice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Bohušice (dále jen „správce poplatku“).[1]

 

Článek 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bohušice. [2]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

 

Článek 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

 

Článek 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede[5]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

 

Článek 5

Sazba poplatku

    Poplatek za kalendářní rok činí:

 

a)

za prvního psa

50,-- Kč

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

50,-- Kč

 

Článek 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Článek 7

Osvobození a úlevy

    Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[7].

 

Článek 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

 

Článek 8

Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se OZV č. 1/1997 ze dne 10. 12. 1997 o místních poplatcích.
 2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky

 

Článek 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Bednář

místostarosta obce

 

 

František Plocek

starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.8.2011

Sejmuto z úřední desky dne:       5.9.2011

 

[1] § 14 odstavec 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odstavec 2) zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odstavec 3) a 4) zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odstavec 3) zákona o místních poplatcích

[7] § 2 odstavec 2) zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odstavec 3) zákona o místních poplatcích

Vložil Obec Bohušice | 20.08.2011