Dnes je Pátek 19. 07. 2024, svátek slaví Čeněk

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název
  Obec Bohušice
   
 2. Důvod a způsob založení
  Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona 128/2000 Sb., O obcích,
  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je obec Bohušice územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je obec Bohzšice veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
   
  Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
   
 3. Organizační struktura
  Obec Bohušice, tel.: 568 441 326

  Zastupitelstvo obce
  František Plocek,  zastupitel (starosta obce), tel.: 725 101 309
  Antonín Bednář,  zastupitel (místostarosta obce), tel.: 777 008 279
  Miroslav Bém, zastupitel (předseda finančního výboru)
  Jan Kostelecký, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
  Bronislav Berka, zastupitel (člen kontrolního výboru)
  Petra Málková, zastupitel (člen finančního a kontrolního výboru)
  Milena Zikmundová, zastupitel (člen finančního výboru)
   
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   Obec Bohušice
   Bohušice 37
   675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Obec Bohušice
   Bohušice 37
   675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
  3. Úřední hodiny
    Úterý  17:00-19:00 hodin 
  4. Telefonní čísla
   pevná linka: 568 441 326
  5. Čísla faxu
  6. Adresa internetové stránky
   oficiální: http://www.obec-bohusice.cz
  7. Adresa e-podatelny
   podatelna: ou.bohusice@volny.cz
  8. Další elektronické adresy
   oficiální: ou.bohusice@volny.cz
    
 5. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 12821711, kód banky: 0100
   
 6. IČO
  00376078
   
 7. DIČ
   
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů
   1. http://www.obecbohusice.cz/uredni-deska
    1. http://www.obecbohusice.cz/obecni-urad/vyhlasky-a-narizeni
   2. Závěrečný účet obce Bohušice za rok 2015
   3. Závěrečný účet 2014
  2. Rozpočet
   1. Rozpočet 2016 [PDF, 588 kB]
    Rozpočet obce Bohušice byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce dne 4.3.2016 pod č.us. 16/3
   2. Rozpočet obce 2015 [PDF, 549 kB]
   3. Rozpočet obce 2014
 9. Žádosti o informace
  Informace lze získat: 
  a) osobně - v kanceláři obecního úřadu 
  b) telefonicky - 568 441 326
  c) poštou - na adrese obecního úřadu 
  d) mailem - ou.bohusice@volny.cz
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádosti a další podání lze podat: 
  a) osobně - v kanceláři obecního úřadu 
  b) poštou - na adrese obecního úřadu 
  d) datovou schránkou - tfta9n7
   
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených obecnou úpravou správních řízení dle zákona 500/2004 Sb.,správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon
   
 12. Formuláře
   
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  portal.gov.cz/portal/obcan/situace
   
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

 1. Vyhlášky a nařízení
 2. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    
 3. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence

Informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č.110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů

 

 

Zpracovávané osobní údaje

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

 

Evidence obyvatel

Účel zpracování: evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Blatnice

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR

Doba uchování: 50 let

 

Personální a platová agenda

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice, OSSZ, ČSÚ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

Doba uchování: 5, 10, 20 let po uzavření spisu

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 15 let

 

Poskytování informací dle zákona č159/2006 Sb., o střetu zájmů

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 159/2009 Sb, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 15 let

 

Volební seznamy

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané obce Blatnice starší 18 let

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

 

Volební komise

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 5 let

 

Vydávání voličských průkazů

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 5 let

 

Zdravotní prohlídky členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů

Účel zpracování: povinnost ze zákona, výkon činnosti při zásahu v rámci požární ochrany

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

Kategorie subjektu údajů: členové jednotky požární ochrany

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 1 rok

 

Obecně prospěšné práce

Účel zpracování: zajištění výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje (zdravotní stav)

Kategorie subjektu údajů: odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice, soudy

Doba uchování: 5 let

 

Evidence daní a poplatků

Účel zpracování: evidence daní a poplatků

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 20 let

 

Ověřování podpisů a listin

Účel zpracování: ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 5 let

 

Evidence nájemců nebytových prostor

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: nájemníci nebytových prostor v majetku obce

Kategorie příjemců údajů: OÚ Blatnice

Doba uchování: 5 let

Další povinně zveřejňované informace