Dnes je Čtvrtek 25. 04. 2024, svátek slaví Marek

OZV č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obec Bohušice

 

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

    Zastupitelstvo obce Bohušice se na svém zasedání dne 19.8.2011 usneslo vydat na základě § 14 odstavce 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Bohušice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Bohušice (dále jen „správce poplatku“).[1]

Článek 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 2. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[3]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
  3. údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

Článek 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 2 odstavce 1) a 2)  činí 400,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.“
 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]
 4. Od poplatku se osvobozuje každé třetí a další dítě do 18-ti let věku.

 

 

Článek 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek pro poplatníka podle Článku 2 odstavce 1) a 2) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Článek 6

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.[6]
 2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[7]
 3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[8]

Článek 7

Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se OZV č. 1/2001 ze dne 7. 12. 2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky

 

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

Antonín Bednář

místostarosta obce

 

 

František Plocek

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.8.2011

Sejmuto z úřední desky dne:        5.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k OZV č. 2 / 2011

 

 

 

Rozúčtování nákladů roku 2010

 

 

za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu

 

v obci Bohušice

 

 

 

 

 

 

Skutečné náklady na svoz a sběr

netříděného komunálního odpadu

73.733,-- Kč

Počet osob rozhodných pro rozúčtování skutečných nákladů

152

Náklady za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu na osobu a rok

485,-- Kč

Výše poplatku pro r. 2011

Za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci

400,-- Kč

Za stavbu určenou k rekreaci

400,-- Kč

 

 

 

 

 

 

Projednáno na zasedání zastupitelstva obce Bohušice dne 19.8.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Bednář

místostarosta obce

 

 

František Plocek

starosta obce

 

 

 

 

 

 

[1] § 14 odstavec 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odstavec 3) zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odstavec 4) zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vložil Obec Bohušice | 20.08.2011