Dnes je Čtvrtek 25. 04. 2024, svátek slaví Marek

OZV č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohušice.

Obec Bohušice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bohušice

 

    Zastupitelstvo obce Bohušice se na svém zasedání dne 19.8.2011 usneslo vydat na základě § 17 odstavce 2) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

    Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Bohušice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Článek 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na:

 1. tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,
 2. objemný odpad,
 3. nebezpečné složky komunálního odpadu,
 4. směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
    odstavce 1) písm. a), b), c).

 

Článek 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Stanoviště zvláštních sběrných nádob jsou uvedeny  v Příloze č. 1. Tato příloha tvoří   

    nedílnou součást této vyhlášky.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. papír,
 2. sklo bílé, barevné,
 3. plasty, PET lahve.

 

Článek 4

Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

 

    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován sběrným dvorem v areálu Technických služeb města Moravské Budějovice, Dopravní 1334, Moravské Budějovice. Dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Článek 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1.   Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.
 2.    Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem a na obou úředních deskách obce.
 3.    Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu Technických služeb města Moravské Budějovice, Dopravní 1334, Moravské Budějovice, po předložení průkazu totožnosti.

 

Článek 6

Shromažďování směsného odpadu

 

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
 1. typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 1. Stanoviště  sběrných  nádob je místo,  kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude za úplatu přistaven. Přistavení zajistí obecní úřad.

 

Článek 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonín Bednář

místostarosta obce

 

 

František Plocek

starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.8.2011

Sejmuto z úřední desky dne:        5.9.2011

 

 

 

 

 

 

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011

 

 

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad

 v obci Bohušice

 

 

 

 

PAPÍR

modré kontejnery

1 kontejner u váhy

SKLO BÍLÉ

bílé kontejnery

1 kontejner u váhy

SKLO BAREVNÉ

zelené kontejnery

1 kontejner u váhy

PLASTY

 

žluté kontejnery

1 kontejner u  váhy

1 u hospody

1 za mostem

1 směr Jaroměřice n. Rok

 

 

 

 

Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

 

 

 

PAPÍR

Ukládá se:

 

 • noviny
 • časopisy
 • knihy, brožury, sešity
 • rozložené papírové krabice
 • čisté papírové obaly a sáčky
 • karton
 • reklamní letáky
 • kancelářský papír

 

Nikdy nedáváme:

 • použité papírové kapesníčky, ubrousky
 • uhlový papír (kopírovací)
 • voskový papír
 • mastný papír

 

SKLO

Ukládá se:

 

 • láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
 • sklo barevné
 • velké skleněné střepy
 • tabulové sklo

 

Nikdy nedáváme:

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • keramika
 • žárovky, zářivky, výbojky
 • televizní obrazovky
 • automobilová skla

 

PLAST

Ukládá se:

 

 • plastové obaly
 • igelitové tašky a sáčky
 • PET láhve – sešlápnuté s víčky
 • kelímky od jogurtů a jiných potravin
 • PEHD obaly, plastové obaly od šamponů, mýdel, mycích, čistících a pracích prostředků
 • nápojové kartony od mléka, džusů, vína apod.

 

Nikdy nedáváme:

 • guma, pneumatiky
 • molitan, kabely
 • podlahové krytiny, lina PVC
 • textil z umělých vláken
 • nádoby od léčiv
 

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vložil Obec Bohušice | 20.08.2011