Dnes je Čtvrtek 25. 04. 2024, svátek slaví Marek

OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OBEC BOHUŠICE

Zastupitelstvo obce Bohušice

Obecně závazná vyhláška obce Bohušice č. 1/2021,

 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Blatnice se na svém zasedání dne 10.12.2021 usnesením č. 21/27/8 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Bohušice.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo (barevné a bílé)
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

 

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h).

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

 

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevné kontejnery, sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

a) Barevné kontejnery na papír, plasty, sklo (barevné a bílé)  jsou umístěny na      

    4 stanovištích (U váhy, U hospody, Za mostem, Na Jaroměřice)

b) barevné kontejnery na kovy a jedlé tuky a oleje jsou umístěny na stanovišti U váhy   

      c) Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad rostlinného původu jsou umístěny U

           váhy a U hospody

            

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu, hnědé velkoobjemové kontejnery s nápisem BIOODPAD
 2. Papír, modrý kontejner s nápisem PAPÍR
 3. Plasty, PET lahve, žlutý kontejner s nápisem PLASTY
 4. Barevné sklo, zelený kontejner s nápisem BAREVNÉ SKLO
 5. Bílé sklo, bílý kontejner s nápisem BÍLÉ SKLO
 6. Kovy, černý kontejner s nápisem KOVY
 7. Jedlé oleje a tuky, šedý kontejner s nápisem JEDLÉ OLEJE a TUKY

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

 

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

 

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

 

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro  

     odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), h) předávají do zvláštních sběrných nádob dle čl. 3 a směsný komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. j) předávají dle čl. 6 odst. 1 písm. a). 

 

 1. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví paušálně = 500,-Kč/rok

 

 1. Úhrada se vybírá jednorázově bezhotovostně.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 11.12.2020.

 

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

………………...……………….                                              ……..………………………..

         Antonín Bednář                                                                   František Plocek

           místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 10.12.2021

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      31.12.2021

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

OBEC BOHUŠICE

Zastupitelstvo obce Bohušice

Obecně závazná vyhláška obce Bohušice č. 1/2021,

 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Blatnice se na svém zasedání dne 10.12.2021 usnesením č. 21/27/8 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Bohušice.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo (barevné a bílé)
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

 

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h).

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

 

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou barevné kontejnery, sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

a) Barevné kontejnery na papír, plasty, sklo (barevné a bílé)  jsou umístěny na      

    4 stanovištích (U váhy, U hospody, Za mostem, Na Jaroměřice)

b) barevné kontejnery na kovy a jedlé tuky a oleje jsou umístěny na stanovišti U váhy   

      c) Velkoobjemové kontejnery na biologický odpad rostlinného původu jsou umístěny U

           váhy a U hospody

            

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Biologické odpady rostlinného původu, hnědé velkoobjemové kontejnery s nápisem BIOODPAD
 2. Papír, modrý kontejner s nápisem PAPÍR
 3. Plasty, PET lahve, žlutý kontejner s nápisem PLASTY
 4. Barevné sklo, zelený kontejner s nápisem BAREVNÉ SKLO
 5. Bílé sklo, bílý kontejner s nápisem BÍLÉ SKLO
 6. Kovy, černý kontejner s nápisem KOVY
 7. Jedlé oleje a tuky, šedý kontejner s nápisem JEDLÉ OLEJE a TUKY

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

 

 

Čl. 4

 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

 

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

Čl. 5

 Svoz objemného odpadu

 

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na webových stránkách obce.

 

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. popelnice
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro  

     odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

 

Čl. 7

Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), h) předávají do zvláštních sběrných nádob dle čl. 3 a směsný komunální odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. j) předávají dle čl. 6 odst. 1 písm. a). 

 

 1. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví paušálně = 500,-Kč/rok

 

 1. Úhrada se vybírá jednorázově bezhotovostně.

 

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č.1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 11.12.2020.

 

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

………………...……………….                                              ……..………………………..

         Antonín Bednář                                                                   František Plocek

           místostarosta                                                                           starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 10.12.2021

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:      31.12.2021

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech